Ogólne warunki

 

OGÓLNE WARUNKI UŻYTKOWANIA PRZEZ KLIENTA

1. Zakres
2. Zawarcie umowy
3. Ceny i warunki płatności
4. Warunki dostawy i wysyłki
5. Prawo do odstąpienia od umowy
6. Zastrzeżenie własności
7. Odpowiedzialność za wady
8. Realizacja bonów promocyjnych
9. Obowiązujące prawo
10. Informacje dotyczące internetowego rozstrzygania sporów
11. Reklamacje

 

1. Zakres
1.1 Niniejsze ogólne warunki handlowe (zwane dalej „OWU”) firmy „Świecznik Aleksandra, Joanna” (zwanej dalej „sprzedawcą”) mają zastosowanie do wszystkich umów, z którymi konsument lub przedsiębiorca (zwany dalej „klientem”) sprzedawca o sprzedawcy zamyka towary oferowane w jego sklepie internetowym. Włączenie własnych warunków klienta jest sprzeczne, chyba że uzgodniono inaczej.
1.2 Konsumentem jest każda osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej w celu, który w przeważającej mierze nie jest ani handlowy, ani samozatrudniony.
1.3 Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, prawna lub spółka prawna, która przy zawieraniu czynności prawnej działa w ramach wykonywania swojej działalności gospodarczej lub samodzielnej działalności zawodowej.

2. Zawarcie umowy
2.1 Prezentacja towaru, w szczególności w sklepie internetowym, nie stanowi jeszcze wiążącej oferty sprzedawcy
2.2 W pierwszej kolejności Klient umieszcza wybrany towar w koszyku. W kolejnym kroku rozpoczyna się proces składania zamówienia, w którym zapisywane są wszystkie dane potrzebne do realizacji zamówienia.
Po zakończeniu procesu składania zamówienia pojawia się podsumowanie danych zamówienia i umowy. Dopiero po potwierdzeniu tego zamówienia i danych umowy poprzez kliknięcie przycisku kończącego proces składania zamówienia, klient składa wiążącą ofertę zakupu towaru znajdującego się w koszyku.

Klient może również złożyć tę ofertę sprzedawcy faksem, e-mailem, pocztą lub telefonicznie.
2.3 Sprzedawca akceptuje ofertę klienta poprzez następujące możliwe alternatywy:

– przesłanie pisemnego potwierdzenia zamówienia lub potwierdzenia zamówienia w formie tekstowej (faksem lub e-mailem)
lub
– zażądanie zapłaty na rzecz klienta po złożeniu zamówienia
lub
– dostarczenie zamówionego towaru

Pierwsza alternatywa, która się pojawi, decyduje o czasie akceptacji.

Termin przyjęcia oferty rozpoczyna się następnego dnia po przesłaniu oferty przez klienta i kończy się z końcem piątego dnia po wysłaniu oferty. Jeśli sprzedawca nie przyjmie oferty klienta w wyżej wymienionym terminie, oznacza to odrzucenie oferty, a klient nie jest już związany swoim oświadczeniem woli.
2.4 Jeśli klient wybierze metodę płatności „PayPal” lub „PayPal Express” do opłacenia swojego zakupu, składa swoją ofertę, klikając przycisk, który kończy proces składania zamówienia. W przypadku, gdy klient jednocześnie złoży zlecenie płatnicze do PayPal poprzez kliknięcie tego przycisku, sprzedawca deklaruje, wbrew powyższym przepisom, że z chwilą wystawienia zlecenia płatniczego akceptuje ofertę klienta.
2.5 W przypadku, gdy Klient wybierze metodę płatności „Amazon Payments” do zapłaty za swój zakup, składa swoją ofertę poprzez kliknięcie przycisku kończącego proces składania zamówienia. W przypadku, gdy klient jednocześnie wyśle
​​zlecenie płatnicze do Amazon poprzez kliknięcie tego przycisku, sprzedawca deklaruje, wbrew powyższym przepisom, przyjęcie oferty klienta w momencie wystawiania zlecenia płatniczego.
2.6 Tekst umowy zawartej między Sprzedawcą a Klientem jest zapisywany przez Sprzedawcę. Tekst umowy jest przechowywany w wewnętrznych systemach sprzedawcy. Klient może w każdej chwili zapoznać się z ogólnymi warunkami na tej stronie. Dane zamówienia, polityka anulacji oraz warunki są wysyłane do klienta drogą mailową. Po zrealizowaniu zamówienia, tekst umowy jest dostępny dla klienta bezpłatnie poprzez jego login klienta, pod warunkiem, że klient założył konto klienta.

2.7 Wszystkie wprowadzone wpisy są wyświetlane przed kliknięciem przycisku zamówienia i mogą być przeglądane przez klienta przed wysłaniem zamówienia i poprawiane poprzez naciśnięcie przycisku wstecz przeglądarki lub zwykłych funkcji myszy i klawiatury. Dodatkowo klient ma do dyspozycji przyciski do korekty, jeśli są dostępne, które są odpowiednio oznakowane.

2.8 Językiem umowy jest język niemiecki.
2.9 Obowiązkiem klienta jest podanie prawidłowego adresu e-mail do kontaktu i przetwarzania zamówienia oraz ustawienie funkcji filtrowania, aby można było dostarczyć wiadomości e-mail związane z tym zamówieniem.

3. Ceny i
warunki płatności 3.1 O ile nie uzgodniono inaczej, podane ceny są cenami końcowymi.
Sprzedający jest właścicielem małej firmy w rozumieniu § 19 ust. 1 UStG i dlatego nie wykazuje podatku od sprzedaży.
Jeśli zostaną poniesione dodatkowe koszty wysyłki, można to znaleźć w opisie produktu.
3.2 Klient ma możliwość wyboru metod płatności, które są dostępne w sklepie internetowym.
3.3 W przypadku przedpłaty przelewem bankowym płatność jest należna niezwłocznie po zawarciu umowy, chyba że uzgodniono inaczej.
3.4 W przypadku płatności za pomocą polecenia zapłaty SEPA cena zakupu jest należna po upływie terminu uprzedniego poinformowania o płatności i po wydaniu upoważnienia do zapłaty SEPA.
Informacja z wyprzedzeniem to powiadomienie klienta przez sprzedawcę, że jego konto zostanie obciążone za pomocą polecenia zapłaty SEPA i może przybrać formę np. faktury lub umowy.
Kwota zostanie pobrana, gdy towar opuści magazyn i upłynie termin na uprzednią informację.

W przypadku braku możliwości realizacji polecenia zapłaty z powodu niewystarczających środków na koncie lub podania błędnych danych bankowych, klient musi ponieść koszty obciążenia zwrotnego, jeśli jest za nie odpowiedzialny. To samo dotyczy przypadku sprzeciwu klienta, jeśli nie był do tego uprawniony.
3.5 W przypadku płatności przez „PayPal” płatność jest przetwarzana przez PayPal (Europe) S.à rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luksemburg. W tym przypadku obowiązują warunki użytkowania PayPal. Można je zobaczyć pod adresem https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full.
3.6 W przypadku płatności za pośrednictwem „polecenia zapłaty PayPal” PayPal pobiera roszczenie z rachunku bankowego klienta po wydaniu upoważnienia do polecenia zapłaty SEPA i po upływie okresu na uprzednie informacje w imieniu sprzedawcy. Informacja z wyprzedzeniem to powiadomienie klienta przez sprzedawcę, że jego konto zostanie obciążone za pomocą polecenia zapłaty SEPA i może przybrać formę np. faktury lub umowy. Jeżeli polecenie zapłaty nie może zostać zrealizowane z powodu niewystarczających środków na koncie lub z powodu podania błędnych danych bankowych lub jeśli klient sprzeciwia się obciążeniu bez prawa do tego, klient musi ponieść opłaty poniesione przez odpowiedni bank jeśli jest za to odpowiedzialny.
3.7 W przypadku płatności na konto za pomocą „faktury PayPal”, płatność jest przetwarzana przez PayPal.
Cena zakupu jest płatna po dostarczeniu towaru i musi zostać zapłacona firmie PayPal w ciągu 30 dni od otrzymania faktury, chyba że określono inny termin płatności.
Zakup na konto wymaga pomyślnego sprawdzenia zdolności kredytowej przez PayPal.
Jeśli klient może dokonywać zakupów na rachunek po sprawdzeniu zdolności kredytowej, sprzedający ceduje swoje roszczenie na PayPal, w związku z czym płatności na rzecz PayPal mogą być dokonywane tylko ze skutkiem rozliczenia zadłużenia.
Pozostały stosunek umowny oraz prawa i obowiązki wobec sprzedającego i sprzedającego pozostają nienaruszone przez ten rodzaj płatności.
W przeciwnym razie obowiązują ogólne warunki korzystania z zakupów na koncie PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/pui-terms.
3.8 W przypadku płatności przez „SOFORT” płatność jest przetwarzana przez dostawcę usług płatniczych SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 Monachium (zwany dalej „SOFORT”). Aby móc skorzystać z metody płatności, klient potrzebuje konta bankowości internetowej z procedurą PIN/TAN, która została aktywowana do udziału w „SOFORT”, za pomocą którego może zalegalizować się w trakcie procesu płatności i potwierdzić dyspozycję płatności do „SOFORT” . Płatność realizowana jest przez „SOFORT” niezwłocznie po zakończeniu procesu płatności i obciążeniu rachunku bankowego Klienta. Więcej informacji na temat metody płatności „SOFORT” można znaleźć w Internecie pod adresem https://www.klarna.com/sofort/.

4. Warunki dostawy i wysyłki
4.1 Dostawa towaru wysyłką odbywa się na adres dostawy wskazany przez klienta. Odmiennie od tego, w przypadku płatności przez PayPal, decydujący jest adres dostawy przechowywany przez klienta w PayPal w momencie płatności.
4.2 Jeżeli sprzedawca poniesie dodatkowe koszty z powodu podania błędnego adresu dostawy lub niewłaściwego adresata lub innych okoliczności, które prowadzą do niemożności dostawy, klient powinien je zwrócić, chyba że nie ponosi odpowiedzialności za błędne informacje lub niemożliwość. To samo dotyczy sytuacji, w której Klient miał czasową niemożność skorzystania z usługi, chyba że Sprzedawca odpowiednio wcześniej o tym poinformował. Koszty przesłania towaru są wyłączone z niniejszego regulaminu, jeżeli Klient skutecznie skorzystał z prawa odstąpienia od umowy. Tutaj pozostaje z regulacją prawną lub regulacją wydaną przez sprzedawcę.

4.3 Jeżeli klient wyraził zgodę na odbiór towaru samodzielnie, zostanie poinformowany przez sprzedawcę, że zamówiony przez niego towar jest gotowy do odbioru. Po otrzymaniu tej wiadomości e-mail Klient może odebrać towar w siedzibie Sprzedającego lub w uzgodnionym miejscu po konsultacji ze Sprzedającym. W takim przypadku nie ma kosztów wysyłki.
4.4 Kupony są przekazywane klientowi w następującej formie:
* e-mailem
* przez pobranie

* pocztą

5. Reklamacje i zwroty

5. Prawo do odstąpienia od umowy
5.1 Jeżeli klient jest konsumentem, co do zasady przysługuje mu prawo do odstąpienia od umowy. 
5.2 Zasady anulowania sprzedającego mają zastosowanie do prawa do odstąpienia od umowy.
5.3 Konsumenci, którzy w chwili zawarcia umowy nie należą do państwa członkowskiego Unii Europejskiej i których jedyne miejsce zamieszkania i adres dostawy znajduje się poza Unią Europejską w momencie zawarcia umowy, nie przysługuje prawo do wycofanie.

6. Zastrzeżenie własności
Jeżeli sprzedający dokona przedpłaty, towar pozostaje własnością sprzedającego aż do całkowitej zapłaty ceny zakupu.

7. Odpowiedzialność za wady
7.1 W zakresie rękojmi obowiązują przepisy o odpowiedzialności ustawowej za wady, chyba że w niniejszych warunkach uzgodniono inaczej.
7.2 Klient proszony jest o reklamację u dostawcy dostarczonego towaru z oczywistymi uszkodzeniami transportowymi i poinformowanie o tym sprzedawcy. Nieprzestrzeganie nie ma wpływu na ustawowe lub umowne roszczenia klienta z tytułu wad.

8. Realizacja
bonów promocyjnych 8.1 Bony, które Sprzedawca wydaje bezpłatnie w ramach promocji (reklamowych) o określonym okresie ważności i których Klient nie może kupić („Bony promocyjne”) są dostępne wyłącznie w sklepie internetowym Sprzedawcy i wyłącznie w określonym przez sprzedawcę terminie Odkupu.
8.2 Poszczególne produkty można wykluczyć z akcji promocyjnej. 
Szczegółowe ograniczenia można znaleźć w kuponie akcji.
8.3 Kupony promocyjne można zrealizować tylko przed zakończeniem procesu zamówienia. Nie ma późniejszego rozliczenia.
8.4 W jednym zamówieniu można zrealizować tylko jeden kupon promocyjny. Nie ma możliwości realizacji kilku kuponów promocyjnych w jednym zamówieniu.
8.5 Wartość towarów w każdym zamówieniu musi wynosić co najmniej kwotę kuponu promocyjnego. Wszelkie pozostałe środki nie zostaną zwrócone przez sprzedającego.
8.6 Jeśli wartość bonu promocyjnego jest niewystarczająca do opłacenia danego zamówienia, do rozliczenia różnicy można użyć jednej z innych oferowanych metod płatności.
8.7 Kredyt z bonu promocyjnego nie jest wypłacany ani oprocentowany.
8.8 Kupon promocyjny nie podlega również zwrotowi, jeśli klient zwróci towar opłacony w całości lub w części za pomocą kuponu promocyjnego w ramach ustawowego prawa do odstąpienia od umowy.
8.9 Bony promocyjne są zasadniczo zbywalne. 
Sprzedawca może dostarczyć klientowi, który zrealizuje odpowiedni bon upominkowy, ze skutkiem rozładowania. Nie dotyczy to sytuacji, gdy sprzedający posiada wiedzę lub rażące zaniedbanie niewiedzy o braku autoryzacji, niezdolności do czynności prawnych lub braku autoryzacji odpowiedniego właściciela. 

9. Obowiązujące prawo
9.1 Prawo Republiki Federalnej Niemiec ma zastosowanie do wyłączenia przepisów dotyczących międzynarodowego zakupu rzeczy ruchomych. 
Nie narusza to przepisów ustawowych ograniczających wybór prawa oraz stosowanie bezwzględnie obowiązujących przepisów, w szczególności państwa, w którym Klient jako konsument ma miejsce zwykłego pobytu.
9.2 Ten wybór prawa dokonany w niniejszym dokumencie nie ma zastosowania w odniesieniu do ustawowego prawa odstąpienia od umowy przysługującego konsumentom, którzy w chwili zawarcia umowy nie należą do państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz ich jedynego miejsca zamieszkania i dostawy adres znajdują się poza Unią Europejską w momencie zawarcia umowy. 

10. Informacje dotyczące internetowego rozstrzygania sporów
Platforma internetowego rozstrzygania sporów Komisji Europejskiej jest dostępna w Internecie pod następującym linkiem: https://ec.europa.eu/odr
Nie jesteśmy zobowiązani ani chętni do udziału w procedurze rozstrzygania sporów przed konsumencką radą arbitrażową.

11. Reklamacje

Reklamacje należy składać na adres podany w dziale kontaktowym
Składając reklamację należy dostarczyć do siedziby firmy reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu.
Mumie-Fenix.eu rozpatrzy reklamację w terminie 14 (czternaście) dni od dnia złożenia reklamacji.
W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta firma naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci równowartość zakupionego towaru. Firma  zobowiązuje się również odebrać stary i dostarczyć nowy towar na własny koszt.
W przypadku nieuzasadnionych poniesionych kosztów przez Firmę koszty te pokrywa Konsument.